پایان نامه ارشد

c (722)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور خنج گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج استاد راهنما: آقای مسعود بیرجندی نگارش: شکوفه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (721)

3باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان 93 چكيده : بازارگراییوتأثیرآنبرنوآوریکسبوکارازجملهمباحثمهمومحوريدرمدیریتبازارومشترياست. اینتحقیق،ابتدابهبررسیدیدگاهها،مدلهايمختلفبازارگراییوتأثیربازارگراییبرنوآوریکسبوکارباتوجهبهقابلیتهايبازاریابیمیپردازد؛سپسروابطمیانبازارگرایی و نوآوریکسبوکاررابررسیمیکند. جامعه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (720)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: «بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني بانک رفاه کارگران استاد راهنما: نگارش: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (719)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان1393 فهرست مطالب Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (718)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور ابرکوه گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده استاد راهنما: حمید رضا ابراهیمی نگارش: یوسف اسدی زمستان 1390 بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در Read more…

By 92, ago