برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1419)

1-9-1)تعریف عملیاتی٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1418)

تحت عنوان:بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی با حضور استاد راهنما ، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان درتاریخ :تشکیل گردید. دراین جلسه ، پایان نامه با موفقیت Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1416)

فهرست مطالبعنوان______________________________________________________________________ صفحهچکیده فارسی1فصل اول: کلیـات تحقیق31-1)مقدمه31-2)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق41-3) اهداف تحقیق51-3-1) هدف اصلی51-3-2) اهداف فرعی51-3-3) هدف کاربردی51-4)پرسش های تحقیق 51-5)فرضیه های تحقیق61-6)روش تحقیق 61-6-1) گردآوری مطالب61-6-2)ابزار تحقیق61-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها61-6-4)مراحل Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1415)

فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب 92483-1-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی493-1-1-مبحث اول ، احضار متهم493-1-1-1-در احضار متهم503-1-1-1-1- تشریفات احضار متهم503-1-1-1-1-1- احضار بوسیله احضارنامه513-1-1-1-1-2- احضار از طریق نشرآگهی53‌3-1-2- Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1414)

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون 452-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران 462-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده Read more…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1413)

گفتار پنجم – نتیجه بحث61فصل پنجم–تلاشهایصورتگرفتهدرجهتتلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی63گفتار اول- تلاشهای داخلی کشورها64بند اول- تاکید بر حقوق و آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران64بند دوم-نهادهایحکومتیرسیدگیکنندهبهنقضحقوقبشرازجملهآزادی بیان در حقوق ایران66گفتار Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1411)

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال703-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 713-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………733-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 753-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1409)

1-11-3-3-اصل قانونی بودن291-11-3-4-اصل شخصی بودن301-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها301-11-3-6-تدابیر خاص311-11-3-7- عدم برچسب زنی311-11-3-8- جرم زدایی321-11-3-9-کیفر زدایی331-11-3-10-جرم انگاری341-12- مسئولیت کیفری351-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه351-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران351-12-2- مسئولیت کیفری و Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1408)

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری89 گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90 گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری93 گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون Read more…